Arbeidsongevallen

Iedere persoon die onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid voor werknemers is ook onderworpen aan de arbeidsongevallenwet van 10/04/1971.

Dit betekent dan ook dat elke werkgever vanaf de eerste dag van tewerkstelling verplicht is zijn personeel te verzekeren tegen het risico arbeids(weg)ongevallen bij een verzekeringsonderneming.

Werknemers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst krijgen in ruil voor hun prestaties een loon uitbetaald. Het gaat hier onder andere om arbeiders, bedienden, dienstboden, huisarbeiders, professionele sportbeoefenaars, leerjongens, uitzendkrachten, onthaalouders, kunstenaars, persoonlijke assistenten, studenten, ….
De verplichting blijft geldig zelfs in het geval van een ongeldige arbeidsovereenkomst.

De polis arbeidsongevallen dekt een duidelijk omschreven aantal kosten.

Het slachtoffer mag rekenen op de betaling van:

 • Loonverlies bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
 • Loonverlies bij blijvende arbeidsongeschiktheid
  In beide gevallen wordt de betaling van het loonverlies berekend op basis van de effectieve derving van het loon ingevolge het arbeidsongeval. Standaard is dit wel beperkt tot een bepaald bedrag, namelijk het wettelijk plafond (vanaf 01/01/2021 bedraagt het basisloon 45.711,80 euro op jaarbasis).
  Mits bijpremie kan ook het loon boven deze 45.711,80 verzekerd worden.
 • Kosten die te maken hebben met het overlijden van de werknemer.
  De kosten voor de begrafenis, het transport van het stoffelijk overschot, een uitkering voor de overlevende echtgeno(o)t(e) of een wezenrente zijn standaard voorzien in het contract.
 • Medische en aanverwante kosten,
 • Verplaatsingskosten.

De bedoelde ongevallen met letsels dienen zich voor te doen op het werk, wat niet noodzakelijk de zetel van het bedrijf is, of op de weg van en naar het werk. Ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar het werk, te starten met het letterlijk overschrijden van de drempel vallen onder de noemer arbeidswegongevallen. Alle andere werkgerelateerde ongevallen zijn arbeidsongevallen.

Morele en stoffelijk schade zijn ten allen tijde uitgesloten.