Groepsverzekering

Een correct of zelfs meer dan goed loon volstaat vaak niet om medewerkers op lange termijn gemotiveerd te houden.

Daarom kan een groepsverzekering een goed alternatief vormen. Gebonden aan de fiscaliteit kan dit voor alle betrokken partijen een interessante piste vormen in de samenstelling van een totaal verloningspakket.

De groepsverzekering wordt afgesloten op initiatief van de werkgever met als doel te kunnen genieten van:

 • een bijkomend pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt op de pensioenleeftijd van de aangeduide begunstigde,
 • een kapitaal overlijden dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden bij het vroegtijdig overlijden van de verzekerde,
 • een dekking invaliditeit ingevolge ziekte en/of ongeval. Hierin zijn in de eerste plaats het verlies aan inkomsten vervat bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Hoewel de werkgever de omvang van het premievolume vrij mag bepalen mag de hoogte van de verzekerde bedragen niet lukraak gekozen worden.

Als zelfstandig bedrijfsleider moet u namelijk rekening houden met de beperkingen van de 80%-regel. Werknemers kunnen enkel in die mate aanspraak maken op een aanvullend pensioenkapitaal als dit in verhouding staat tot hun werkelijke beroepsinkomsten.

De groepsverzekering is verplicht van toepassing op alle werknemers binnen dezelfde categorie en kan niet individueel toegekend worden.

Voor de betaling van de premie kan u ervoor opteren:

 • De premie als werkgever helemaal ten laste te nemen.
  De betaalde premies vallen dan ‘volledig’ in de bedrijfskosten van de werkgever,
 • De premie voor de verzekerde door de verzekerde te laten dragen.
  Hier zal de verzekerde, naast het fiscale voordeel dat voortvloeit uit de betaalde premies, enkel kunnen genieten van een iets hoger rendement door de groepsdynamiek van en kostenspreiding binnen de beleggingsportefeuille.
 • Een gedeelde premiebetaling tussen de werkgever en de werknemer.
  Beide partijen kunnen dan aanspraak maken op de gunstige fiscale behandeling van de premies.

Het rendement ligt een flink stuk hoger dan een zuivere loonsverhoging. De betaalde premies zijn namelijk onderhevig aan een gunstige fiscale behandeling van de premies én de uitkeringen.

De begunstigde werknemer blijft ten allen tijde eigenaar van de reserve van de polis, zelfs na het verlaten van de inrichtende onderneming.